Cilat janë farzet e abdesit?

24/02/2022 Admin 0

Pyetje: Cilat jane farzet e abdesit? Përgjigje: Detyrimet e abdesit janë përmendur në Kur’an, në suren El-Maide ku Zoti thotë: “O ju që keni besuar, […]