A u shkon sevapi i sadakasë të vdekurve që nuk kanë qenë musliman? – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Pyetje: Nëse japim sadaka për të vdekurit që nuk kanë qenë musliman, a ju shkon atyre sevapi (shpërblimi) apo jo?

Përgjigje: Jo, sevapi i shkon vetëm atyre të vdekurve që kanë qenë prej muslimanëve. Pra, nëse i gjalli jep sadeka me nietin që sevapi i kësaj sadekaje t’i shkojë të vdekurit, i shkon nëse i vdekuri është prej muslimanëve. Dr. Imam Ahmed Kalaja