Nëse thuhet kjo fjalë pas abdesit, t’i hap tetë dyert e Xhenetit! – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kjo fjalë nëse thuhet pas abdesit t’i hap tetë dyert e Xhenetit. I Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selam) ka thënë: “Kush e thotë këtë fjalë pas abdesit (pasi merr abdes sipas sunetit) dhe pastaj thotë: ‘Eshhedu en la ilahe il-All-llahu uahdehu la sherike leh ue eshhedu enne Muhammeden abduhu ue resuluhu’, do t’i hapen tetë dyert e Xhenetit.”

Dr. Imam Ahmed Kalaja